MUSIIKKITERAPIA

 

Toimintatapani

Hannu soittaa rumpuja.

Pääasiassa olen työskennellyt kehitysvammaisten kanssa. Jokapäiväisessä toiminnassani vuosikymmenten saatossa minulle on kehittynyt oma tapani soveltaa musiikkiterapian yleisesti hyväksi havaittuja keinoja pyrkiessäni vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa; syvästi ja vaikeasti kehitysvammaiset, autismin kirjon piiriin kuuluvat, lievemmin kehitysvammaiset jne. 


Joillekin selkeästi pedagoginen lähestymistapa toimii parhaiten. Opetellaan esim. rumpujen soittoa, mutta soittotuntien ja oppimisen ilon taustalla on kuntoutuksellinen tavoite: esim. motoriikan ja koordinaation kehittyminen. 

Ns. voimauttavan vuorovaikutuksen tapaiseen työskentelyyn tarjoaa musiikki erinomaisen lähtökohdan. Soinnullisia jännitteitä, rytmiä, melodiaa ja äänenvoimakkuuksia eri tavoin käyttäen pyritään kehittämään ja syventämään vuorovaikutusta. Soittoa ja laulua rytmittämällä haetaan reaktioita ja vuorovaikutusta esim. vaikeimmin kehitysvammaisten kanssa. 

Esimerkki: pysäytettäessä musisointi yht´äkkisesti jännitteiseen purkausta ”vaativaan” tilaan (dominanttiseptimisointuun ja johtosäveleen) syntyy lähes fyysistä energiaa sisältävä, pakonomainen tarve saattaa jännitteinen tila ”maaliin”: perussointuun ja perussäveleen. Tämä useinkin aiheuttaa asiakkaassa jonkin reaktion, esim. äännähdyksen. Tämän reaktion terapeutti palkitsee jatkamalla kesken jäänyttä soittoa lepotilaan, jonka jälkeen edetään seuraavaan vuorovaikutteiseen ”momentumiin”. 

Edesmennyt kitaristilegenda Chet Atkins kiteytti koko musiikin olemuksen yhteen lauseeseen: ”It´s all about tension and release”. 

Itse- ja tunneilmaisua voidaan harjoittaa ja kehittää vuorovaikutteisesti improvisoiden. Vuoropuhelua käydään äänenvoimakkuuksilla, rytmillä, tempoilla, tauoilla jne. Musiikillinen vuorovaikutus kehittyy nyansoivammaksi ja rohkeammaksi tunnelmien ilmaisuksi avaten tietä itse- ja tunneilmaisun rohkaistumiselle ja monipuolistumiselle myös musiikkitilanteen ulkopuolella.


Tavoitteet

Trumpetti on yksi soittimistani.

Luottamuksellisen ja turvallisen vuorovaikutuksen synnyttyä terapiassa pyritään edistämään ja parantamaan vuorovaikutustaitoja edelleen, kehittämään hahmottamista ja muita kognitiivisia taitoja, motoriikkaa ja koordinaatiota, itse- ja tunneilmaisua sekä kohottamaan itsetuntoa. 

Työskentelyni lähtökohta on ilon, virkistyksen ja positiivisten kokemusten tuottaminen sekä elämän laadun paraneminen laaja-alaisesti. Toimin parhaan kykyni mukaan pakkomielteiden, käytöshäiriöiden, haastavan käyttäytymisen ym. psyykkisen oireilun pitkäjänteiseksi helpottamiseksi.


Sopimus KELA:n kanssa

Minulla on sopimus palvelujen tuottamisesta KELA:n kanssa eteläisessä ja läntisessä vakuutuspiirissä. Työskentelen asiakkaan osoittamissa tiloissa kuten koulu, asumispalveluyksikkö, asiakkaan koti jne. KELA:n internetsivustoilla on tarkempaa tietoa sen tarjoamista etuuksista, kuten kuntoutuksesta. 


Kelan järjestämän ja rahoittaman varsinaisen terapiakuntoutuksen lisäksi teen mielelläni myös asiakkaalle omakustanteista yksilöllistä ja ryhmämuotoista virike- ja harrastusohjausta.